+90 (532) 497 82 20
AYDINLATMA METNİ
ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ESASBURDA Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş. (“ESAS GM”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ESAS GM tarafından başta çalışanlar, tedarikçiler, ziyaretçiler ve çalışan adayları olmak üzere gerçek kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 1) Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 254248 sicil numarası ile kayıtlı 3230470431 vergi kimlik numaralı ve “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz/İstanbul” adresinde mukim ESASBURDA TURİZM VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. Veri Sorumlusu’dur. 2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ESAS GM’nin etkileşime geçtiği gerçek kişilere ait kişisel verileri;  ESAS GM’nin özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordinasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, icra edilmesi,  İş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,  ESAS GM ile müşteriler ve tedarikçiler arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi ve planlanması,  Müşterilere yönelik reklam, satış, pazarlama ve kampanyaların planlanması, yönetimi ve icrası,  Sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beğeni, bağlılık ve memnuniyet çalışmalarının ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,  Müşterilere özel kampanyaların, promosyonların ve etkinliklerin planlanması ile bunlara yönelik elektronik iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirme yapılması,  Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,  Web sitesi üzerinden gelişmiş işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi,  Müşteri talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin kurgulanması ve icrası,  Müşterilerle girilen sözleşmesel ilişkilere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  Tedarikçilerle sözleşmelerin kurulması ve ifası,  ESAS GM’nin stratejik yönetimine ilişkin planlamaların yürütülmesi ve icrası,  Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,  Kriz ve acil durum yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,  Organizasyon, davet, toplantı ve benzer etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi,  Tedarikçi, bayi ve iş ortağı gibi üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetilmesi ve geliştirilmesi,  İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması,  Ziyaretçi kayıtlarının tutulması, amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. 3) Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel Verileriniz, ESAS GM adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak da dahil olmak üzere, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yurt içinde veya yurt dışında iş birliği içinde olduğumuz ve dışarıdan hizmet ya da destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte Kişisel Verileriniz, ESAS GM’nin yükümlü kılındığı hallerde kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda ESAS GM, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır. 4) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ESAS GM’nin kişisel veri toplamaya yetkili diğer birimleri tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres gibi iletişim bilgileri, internet sitesi kullanımlarında elde edilen lokasyon verisi, müşteri numarası, ziyaretçi giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları, işlem güvenliği bilgileri, cookie kayıtları, müşteri beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, şikayet ve talep anketleri/formları ve pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen tüm kişisel veriler, finansal veriler, tedarikçi yetkilileri, iş ilişkisi içerisinde olunan tüzel kişi yetkililerine ait imza beyannameleri, imza sirküleri, vergi levhası tipindeki kişisel veriler; Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ESAS GM’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz. 5) İlgili Kişinin Hakları Dilediğiniz zaman ESAS GM’ye başvurarak;  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla ESAS GM’nin internet sayfasında yer alan “Başvuru Formu”nu doldurarak yazılı olarak ESAS GM’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için ESAS GM’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Başvurularınızı; 1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla “Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz / İstanbul” adresine iletilmesi, 2. Güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı kullanarak info@esasgm.com.tr adresine ya da tarafınızca Esas GM’ye daha önce bildirilen ve Esas GM’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@esasgm.com.tr adresine iletilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ESAS GM tarafından reddedilecektir. ESAS GM’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. ESASBURDA Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş.